image_pdfimage_print

Disappearance day of Sri Ramananda Raya

Disappearance day of Sri Ramananda Raya 29052013 Vrndavan svabhavika prema donhara udaya karila dunha alingiya dunhe bhumite padila [CC Madhya Lila 8.23] So translation and purport by Srila Prabhupada ki …jai. Translation: Their natural love for each other was awakened in them...
Read More ?

Everything is sanctioned by the God

Everything is sanctioned by the God. Srimad Bhagavatam : 3.26.18 So we read from Srimad Bhagavatam Canto 3, Chapter 26 text number 18. antah purusa rupena kala rupena yo bahih samenvety esa sattvanam Bhagavan atma mayaya (SB 3.26.18) Antah: within ; purusa rupena: in the form of...
Read More ?